query($sql); $row = $d->fetch_array(); return $row; } function remove_product($pid,$size,$mau){ $pid=intval($pid); $max=count($_SESSION['cart']); for($i=0;$i<$max;$i++){ if($pid==$_SESSION['cart'][$i]['productid'] && $size==$_SESSION['cart'][$i]['size'] && $mau==$_SESSION['cart'][$i]['mau']){ unset($_SESSION['cart'][$i]); break; } } $_SESSION['cart']=array_values($_SESSION['cart']); if(count($_SESSION['cart'])==0) { $redirect=true; } else { $redirect=false; } } function get_order_total(){ global $d; $max=count($_SESSION['cart']); $sum=0; for($i=0;$i<$max;$i++){ $pid=$_SESSION['cart'][$i]['productid']; $q=$_SESSION['cart'][$i]['qty']; $price=get_product($pid); $sum+=$price['gia']*$q; } return $sum; } function get_total(){ $max=count($_SESSION['cart']); $sum=0; for($i=0;$i<$max;$i++){ $q=$_SESSION['cart'][$i]['qty']; $sum+=$q; } return $sum; } function addtocart($pid,$q,$size,$mau){ if($pid<1 or $q<1) return; if(is_array($_SESSION['cart'])){ $ck=product_exists($pid,$size,$mau); if($ck==-1) { ## Sản phẩm chưa có => thêm vào giỏ hàng $max=count($_SESSION['cart']); $_SESSION['cart'][$max]['productid']=$pid; $_SESSION['cart'][$max]['qty']=$q; $_SESSION['cart'][$max]['size']=$size; $_SESSION['cart'][$max]['mau']=$mau; } else { ## Sản phẩm đã có => cộng dồn số lượng $_SESSION['cart'][$ck]['qty']=$q+$_SESSION['cart'][$ck]['qty']; } } else{ $_SESSION['cart']=array(); $_SESSION['cart'][0]['productid']=$pid; $_SESSION['cart'][0]['qty']=$q; $_SESSION['cart'][0]['size']=$size; $_SESSION['cart'][0]['mau']=$mau; } } function product_exists($pid,$size,$mau){ $pid=intval($pid); $max=count($_SESSION['cart']); $flag=-1; for($i=0;$i<$max;$i++){ if($pid==$_SESSION['cart'][$i]['productid'] && $size==$_SESSION['cart'][$i]['size'] && $mau==$_SESSION['cart'][$i]['mau']){ $flag=$i; break; } } return $flag; } ?> SOAP

SOAP

SOAP

SOAP

SOAP

SOAP
SOAP
Menu

SOAP

Soap Safeguard 135G White

Soap Safeguard 135G White

Product code: SG-T
Price: 9.200đ
Soap Safeguard 135G Green

Soap Safeguard 135G Green

Product code: SG-X
Price: 9.200đ
Soap Safeguard 135G Pink

Soap Safeguard 135G Pink

Product code: SG-H
Price: 9.200đ
Soap Ca May Chic 125G

Soap Ca May Chic 125G

Product code: CM-D
Price: 12.000đ
Soap Ca May Classic 125G

Soap Ca May Classic 125G

Product code: CM-RED
Price: 12.000đ
Soap Camay Natural 125G

Soap Camay Natural 125G

Product code: CM-WHITE
Price: 12.000đ
TOTAL 10 LIFEBUOY SOAP  90G

TOTAL 10 LIFEBUOY SOAP 90G

Product code: XBC-LB D
Price: Liên hệ
COOL FRESH LIFEBUOY SOAP 90G

COOL FRESH LIFEBUOY SOAP 90G

Product code: XBC-LB XANH1
Price: Liên hệ
MILD CARE LIFEBUOY SOAP 90G

MILD CARE LIFEBUOY SOAP 90G

Product code: XBC-LB XANH2
Price: Liên hệ
Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Thành tiền: