query($sql); $row = $d->fetch_array(); return $row; } function remove_product($pid,$size,$mau){ $pid=intval($pid); $max=count($_SESSION['cart']); for($i=0;$i<$max;$i++){ if($pid==$_SESSION['cart'][$i]['productid'] && $size==$_SESSION['cart'][$i]['size'] && $mau==$_SESSION['cart'][$i]['mau']){ unset($_SESSION['cart'][$i]); break; } } $_SESSION['cart']=array_values($_SESSION['cart']); if(count($_SESSION['cart'])==0) { $redirect=true; } else { $redirect=false; } } function get_order_total(){ global $d; $max=count($_SESSION['cart']); $sum=0; for($i=0;$i<$max;$i++){ $pid=$_SESSION['cart'][$i]['productid']; $q=$_SESSION['cart'][$i]['qty']; $price=get_product($pid); $sum+=$price['gia']*$q; } return $sum; } function get_total(){ $max=count($_SESSION['cart']); $sum=0; for($i=0;$i<$max;$i++){ $q=$_SESSION['cart'][$i]['qty']; $sum+=$q; } return $sum; } function addtocart($pid,$q,$size,$mau){ if($pid<1 or $q<1) return; if(is_array($_SESSION['cart'])){ $ck=product_exists($pid,$size,$mau); if($ck==-1) { ## Sản phẩm chưa có => thêm vào giỏ hàng $max=count($_SESSION['cart']); $_SESSION['cart'][$max]['productid']=$pid; $_SESSION['cart'][$max]['qty']=$q; $_SESSION['cart'][$max]['size']=$size; $_SESSION['cart'][$max]['mau']=$mau; } else { ## Sản phẩm đã có => cộng dồn số lượng $_SESSION['cart'][$ck]['qty']=$q+$_SESSION['cart'][$ck]['qty']; } } else{ $_SESSION['cart']=array(); $_SESSION['cart'][0]['productid']=$pid; $_SESSION['cart'][0]['qty']=$q; $_SESSION['cart'][0]['size']=$size; $_SESSION['cart'][0]['mau']=$mau; } } function product_exists($pid,$size,$mau){ $pid=intval($pid); $max=count($_SESSION['cart']); $flag=-1; for($i=0;$i<$max;$i++){ if($pid==$_SESSION['cart'][$i]['productid'] && $size==$_SESSION['cart'][$i]['size'] && $mau==$_SESSION['cart'][$i]['mau']){ $flag=$i; break; } } return $flag; } ?> COOL FRESH LIFEBUOY SOAP 90G

COOL FRESH LIFEBUOY SOAP 90G

COOL FRESH LIFEBUOY SOAP 90G

COOL FRESH LIFEBUOY SOAP 90G

COOL FRESH LIFEBUOY SOAP 90G

COOL FRESH LIFEBUOY SOAP 90G
COOL FRESH LIFEBUOY SOAP 90G
Menu
Trang chủ » Product » Domestic » COOL FRESH LIFEBUOY SOAP 90G

COOL FRESH LIFEBUOY SOAP 90G

Product code: XBC-LB X
Price: Contact us
Seen: 211

Details

Sample product

Downy Timeless 1.8L Bottle

Downy Timeless 1.8L Bottle

Product code: D-VC1.8
Price: 109.000đ
COMFORT CONCENTRATED SENSITIVE SKIN BAG REFILL 3L

COMFORT CONCENTRATED SENSITIVE SKIN BAG REFILL 3L

Product code: CDNC3LT
Price: Liên hệ
Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Thành tiền: