query($sql); $row = $d->fetch_array(); return $row; } function remove_product($pid,$size,$mau){ $pid=intval($pid); $max=count($_SESSION['cart']); for($i=0;$i<$max;$i++){ if($pid==$_SESSION['cart'][$i]['productid'] && $size==$_SESSION['cart'][$i]['size'] && $mau==$_SESSION['cart'][$i]['mau']){ unset($_SESSION['cart'][$i]); break; } } $_SESSION['cart']=array_values($_SESSION['cart']); if(count($_SESSION['cart'])==0) { $redirect=true; } else { $redirect=false; } } function get_order_total(){ global $d; $max=count($_SESSION['cart']); $sum=0; for($i=0;$i<$max;$i++){ $pid=$_SESSION['cart'][$i]['productid']; $q=$_SESSION['cart'][$i]['qty']; $price=get_product($pid); $sum+=$price['gia']*$q; } return $sum; } function get_total(){ $max=count($_SESSION['cart']); $sum=0; for($i=0;$i<$max;$i++){ $q=$_SESSION['cart'][$i]['qty']; $sum+=$q; } return $sum; } function addtocart($pid,$q,$size,$mau){ if($pid<1 or $q<1) return; if(is_array($_SESSION['cart'])){ $ck=product_exists($pid,$size,$mau); if($ck==-1) { ## Sản phẩm chưa có => thêm vào giỏ hàng $max=count($_SESSION['cart']); $_SESSION['cart'][$max]['productid']=$pid; $_SESSION['cart'][$max]['qty']=$q; $_SESSION['cart'][$max]['size']=$size; $_SESSION['cart'][$max]['mau']=$mau; } else { ## Sản phẩm đã có => cộng dồn số lượng $_SESSION['cart'][$ck]['qty']=$q+$_SESSION['cart'][$ck]['qty']; } } else{ $_SESSION['cart']=array(); $_SESSION['cart'][0]['productid']=$pid; $_SESSION['cart'][0]['qty']=$q; $_SESSION['cart'][0]['size']=$size; $_SESSION['cart'][0]['mau']=$mau; } } function product_exists($pid,$size,$mau){ $pid=intval($pid); $max=count($_SESSION['cart']); $flag=-1; for($i=0;$i<$max;$i++){ if($pid==$_SESSION['cart'][$i]['productid'] && $size==$_SESSION['cart'][$i]['size'] && $mau==$_SESSION['cart'][$i]['mau']){ $flag=$i; break; } } return $flag; } ?> Shampoo Rejoice Soft Smooth 170Ml

Shampoo Rejoice Soft Smooth 170Ml

Shampoo Rejoice Soft Smooth 170Ml

Shampoo Rejoice Soft Smooth 170Ml

Shampoo Rejoice Soft Smooth 170Ml

Shampoo Rejoice Soft Smooth 170Ml
Shampoo Rejoice Soft Smooth 170Ml
Menu
Trang chủ » Product » Cosmetics » SHAMPOO » REJOICE » Shampoo Rejoice Soft Smooth 170Ml

Shampoo Rejoice Soft Smooth 170Ml

Product code: 82217783
Price: 261.000đ
Seen: 169

Details

Sample product

Shampoo Rejoice 3 In 1 650G

Shampoo Rejoice 3 In 1 650G

Product code: 82221335
Price: 71.100đ
Shampoo Rejoice 3 In 1 170ml

Shampoo Rejoice 3 In 1 170ml

Product code: 82217779
Price: 26.100đ
Shampoo Rejoice 3 In 1 320G

Shampoo Rejoice 3 In 1 320G

Product code: 82202006
Price: 44.500đ
Shampoo Rejoice Manageable Black 170ml

Shampoo Rejoice Manageable Black 170ml

Product code: 82202002
Price: 26.100đ
Shampoo Rejoice Anti Frizz 170ml

Shampoo Rejoice Anti Frizz 170ml

Product code: 82217780
Price: 26.100đ
Rejoice GiảmTócXơRối 650G

Rejoice GiảmTócXơRối 650G

Product code: 82221337
Price: 71.000đ
Shampoo Rejoice Soft Smooth 320G

Shampoo Rejoice Soft Smooth 320G

Product code: 82202005
Price: 44.500đ
Shampoo Rejoice Soft Smooth 650G

Shampoo Rejoice Soft Smooth 650G

Product code: 82221334
Price: 71.100đ
Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Thành tiền: