query($sql); $row = $d->fetch_array(); return $row; } function remove_product($pid,$size,$mau){ $pid=intval($pid); $max=count($_SESSION['cart']); for($i=0;$i<$max;$i++){ if($pid==$_SESSION['cart'][$i]['productid'] && $size==$_SESSION['cart'][$i]['size'] && $mau==$_SESSION['cart'][$i]['mau']){ unset($_SESSION['cart'][$i]); break; } } $_SESSION['cart']=array_values($_SESSION['cart']); if(count($_SESSION['cart'])==0) { $redirect=true; } else { $redirect=false; } } function get_order_total(){ global $d; $max=count($_SESSION['cart']); $sum=0; for($i=0;$i<$max;$i++){ $pid=$_SESSION['cart'][$i]['productid']; $q=$_SESSION['cart'][$i]['qty']; $price=get_product($pid); $sum+=$price['gia']*$q; } return $sum; } function get_total(){ $max=count($_SESSION['cart']); $sum=0; for($i=0;$i<$max;$i++){ $q=$_SESSION['cart'][$i]['qty']; $sum+=$q; } return $sum; } function addtocart($pid,$q,$size,$mau){ if($pid<1 or $q<1) return; if(is_array($_SESSION['cart'])){ $ck=product_exists($pid,$size,$mau); if($ck==-1) { ## Sản phẩm chưa có => thêm vào giỏ hàng $max=count($_SESSION['cart']); $_SESSION['cart'][$max]['productid']=$pid; $_SESSION['cart'][$max]['qty']=$q; $_SESSION['cart'][$max]['size']=$size; $_SESSION['cart'][$max]['mau']=$mau; } else { ## Sản phẩm đã có => cộng dồn số lượng $_SESSION['cart'][$ck]['qty']=$q+$_SESSION['cart'][$ck]['qty']; } } else{ $_SESSION['cart']=array(); $_SESSION['cart'][0]['productid']=$pid; $_SESSION['cart'][0]['qty']=$q; $_SESSION['cart'][0]['size']=$size; $_SESSION['cart'][0]['mau']=$mau; } } function product_exists($pid,$size,$mau){ $pid=intval($pid); $max=count($_SESSION['cart']); $flag=-1; for($i=0;$i<$max;$i++){ if($pid==$_SESSION['cart'][$i]['productid'] && $size==$_SESSION['cart'][$i]['size'] && $mau==$_SESSION['cart'][$i]['mau']){ $flag=$i; break; } } return $flag; } ?> Ariel Keep Color Detergent Liquid 2.7L

Ariel Keep Color Detergent Liquid 2.7L

Ariel Keep Color Detergent Liquid 2.7L

Ariel Keep Color Detergent Liquid 2.7L

Ariel Keep Color Detergent Liquid 2.7L

Ariel Keep Color Detergent Liquid 2.7L
Ariel Keep Color Detergent Liquid 2.7L
Menu
Trang chủ » Product » Home care » DETERGENT LIQUID » ARIEL BOTTLE » Ariel Keep Color Detergent Liquid 2.7L

Ariel Keep Color Detergent Liquid 2.7L

Product code: NG A-GM2.7
Price: 198.000đ
Seen: 165

Details

Sample product

Ariel Downy Detergent Liquid 2.7L

Ariel Downy Detergent Liquid 2.7L

Product code: NG A-DM2.7
Price: 198.000đ
Ariel Quick Clean Detergent Liquid 3L

Ariel Quick Clean Detergent Liquid 3L

Product code: NG A-SN3
Price: 199.000đ
Ariel Downy Detergent Liquid 1.35L

Ariel Downy Detergent Liquid 1.35L

Product code: 82228773
Price: 108.000đ
Ariel Keep Color Detergent Liquid 1.8L

Ariel Keep Color Detergent Liquid 1.8L

Product code: 82228776
Price: 142.500đ
Ariel Quick Clean Detergent Liquid 1.5L

Ariel Quick Clean Detergent Liquid 1.5L

Product code: 82224015
Price: 108.500đ
Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Thành tiền: