query($sql); $row = $d->fetch_array(); return $row; } function remove_product($pid,$size,$mau){ $pid=intval($pid); $max=count($_SESSION['cart']); for($i=0;$i<$max;$i++){ if($pid==$_SESSION['cart'][$i]['productid'] && $size==$_SESSION['cart'][$i]['size'] && $mau==$_SESSION['cart'][$i]['mau']){ unset($_SESSION['cart'][$i]); break; } } $_SESSION['cart']=array_values($_SESSION['cart']); if(count($_SESSION['cart'])==0) { $redirect=true; } else { $redirect=false; } } function get_order_total(){ global $d; $max=count($_SESSION['cart']); $sum=0; for($i=0;$i<$max;$i++){ $pid=$_SESSION['cart'][$i]['productid']; $q=$_SESSION['cart'][$i]['qty']; $price=get_product($pid); $sum+=$price['gia']*$q; } return $sum; } function get_total(){ $max=count($_SESSION['cart']); $sum=0; for($i=0;$i<$max;$i++){ $q=$_SESSION['cart'][$i]['qty']; $sum+=$q; } return $sum; } function addtocart($pid,$q,$size,$mau){ if($pid<1 or $q<1) return; if(is_array($_SESSION['cart'])){ $ck=product_exists($pid,$size,$mau); if($ck==-1) { ## Sản phẩm chưa có => thêm vào giỏ hàng $max=count($_SESSION['cart']); $_SESSION['cart'][$max]['productid']=$pid; $_SESSION['cart'][$max]['qty']=$q; $_SESSION['cart'][$max]['size']=$size; $_SESSION['cart'][$max]['mau']=$mau; } else { ## Sản phẩm đã có => cộng dồn số lượng $_SESSION['cart'][$ck]['qty']=$q+$_SESSION['cart'][$ck]['qty']; } } else{ $_SESSION['cart']=array(); $_SESSION['cart'][0]['productid']=$pid; $_SESSION['cart'][0]['qty']=$q; $_SESSION['cart'][0]['size']=$size; $_SESSION['cart'][0]['mau']=$mau; } } function product_exists($pid,$size,$mau){ $pid=intval($pid); $max=count($_SESSION['cart']); $flag=-1; for($i=0;$i<$max;$i++){ if($pid==$_SESSION['cart'][$i]['productid'] && $size==$_SESSION['cart'][$i]['size'] && $mau==$_SESSION['cart'][$i]['mau']){ $flag=$i; break; } } return $flag; } ?> Gillete Fusion Proglide Blades

Gillete Fusion Proglide Blades

Gillete Fusion Proglide Blades

Gillete Fusion Proglide Blades

Gillete Fusion Proglide Blades

Gillete Fusion Proglide Blades
Gillete Fusion Proglide Blades
Menu
Trang chủ » Product » Domestic » SHAVES » Gillete Fusion Proglide Blades

Gillete Fusion Proglide Blades

Product code:
Price: 250.000đ
Seen: 158

Details

Sample product

Vector Plus 1s Razors

Vector Plus 1s Razors

Product code: 82159934
Price: 28.000đ
 Blue 2  Plus Razor

Blue 2 Plus Razor

Product code: 82208609
Price: 20.000đ
Yellow Razor

Yellow Razor

Product code: 82203633
Price: 8.500đ
Mach 3 Sensitive 1UP Razor

Mach 3 Sensitive 1UP Razor

Product code: 82208788
Price: 28.000đ
Blue 3 Sensitive 4s Razor

Blue 3 Sensitive 4s Razor

Product code: 82208665
Price: 76.000đ
Mach3 TURBO Sensitive Razor

Mach3 TURBO Sensitive Razor

Product code: 82242006
Price: 116.000đ
Mach3 TURBO Basic Razor

Mach3 TURBO Basic Razor

Product code: 82242036
Price: 96.000đ
Gillete Fusion Progilde Razor

Gillete Fusion Progilde Razor

Product code: 82231847
Price: 200.000đ
Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Thành tiền: