query($sql); $row = $d->fetch_array(); return $row; } function remove_product($pid,$size,$mau){ $pid=intval($pid); $max=count($_SESSION['cart']); for($i=0;$i<$max;$i++){ if($pid==$_SESSION['cart'][$i]['productid'] && $size==$_SESSION['cart'][$i]['size'] && $mau==$_SESSION['cart'][$i]['mau']){ unset($_SESSION['cart'][$i]); break; } } $_SESSION['cart']=array_values($_SESSION['cart']); if(count($_SESSION['cart'])==0) { $redirect=true; } else { $redirect=false; } } function get_order_total(){ global $d; $max=count($_SESSION['cart']); $sum=0; for($i=0;$i<$max;$i++){ $pid=$_SESSION['cart'][$i]['productid']; $q=$_SESSION['cart'][$i]['qty']; $price=get_product($pid); $sum+=$price['gia']*$q; } return $sum; } function get_total(){ $max=count($_SESSION['cart']); $sum=0; for($i=0;$i<$max;$i++){ $q=$_SESSION['cart'][$i]['qty']; $sum+=$q; } return $sum; } function addtocart($pid,$q,$size,$mau){ if($pid<1 or $q<1) return; if(is_array($_SESSION['cart'])){ $ck=product_exists($pid,$size,$mau); if($ck==-1) { ## Sản phẩm chưa có => thêm vào giỏ hàng $max=count($_SESSION['cart']); $_SESSION['cart'][$max]['productid']=$pid; $_SESSION['cart'][$max]['qty']=$q; $_SESSION['cart'][$max]['size']=$size; $_SESSION['cart'][$max]['mau']=$mau; } else { ## Sản phẩm đã có => cộng dồn số lượng $_SESSION['cart'][$ck]['qty']=$q+$_SESSION['cart'][$ck]['qty']; } } else{ $_SESSION['cart']=array(); $_SESSION['cart'][0]['productid']=$pid; $_SESSION['cart'][0]['qty']=$q; $_SESSION['cart'][0]['size']=$size; $_SESSION['cart'][0]['mau']=$mau; } } function product_exists($pid,$size,$mau){ $pid=intval($pid); $max=count($_SESSION['cart']); $flag=-1; for($i=0;$i<$max;$i++){ if($pid==$_SESSION['cart'][$i]['productid'] && $size==$_SESSION['cart'][$i]['size'] && $mau==$_SESSION['cart'][$i]['mau']){ $flag=$i; break; } } return $flag; } ?> Home care

Home care

Home care

Home care

Home care

Home care
Home care
Menu
Trang chủ » Product » Home care

Home care

Downy Mystique 800ml Refill

Downy Mystique 800ml Refill

Product code: 82226438
Price: 47.000đ
Downy Fusion 800ml Refill

Downy Fusion 800ml Refill

Product code: 82225412
Price: 47.000đ
Tide Professional Powder Detergent  9Kg

Tide Professional Powder Detergent 9Kg

Product code: 82248420
Price: Liên hệ
Omo Power Clean Powder Detergent 400g

Omo Power Clean Powder Detergent 400g

Product code: DO400
Price: Liên hệ
Omo Power Clean Powder Detergent 800g

Omo Power Clean Powder Detergent 800g

Product code: O DO800
Price: Liên hệ
Omo Power Clean Powder Detergent 1.2Kg

Omo Power Clean Powder Detergent 1.2Kg

Product code: O DO1.2
Price: Liên hệ
Omo Power Clean Powder Detergent 3Kg

Omo Power Clean Powder Detergent 3Kg

Product code: O DO3
Price: Liên hệ
Omo Power Clean Powder Detergent 4.5Kg

Omo Power Clean Powder Detergent 4.5Kg

Product code: O DO4.5
Price: Liên hệ
Omo Power Clean Powder Detergent 10Kg

Omo Power Clean Powder Detergent 10Kg

Product code: O DO10
Price: Liên hệ
Omo Comfort Powder Detergent 360g

Omo Comfort Powder Detergent 360g

Product code: O CO360
Price: Liên hệ
Omo Comfort Powder Detergent 720g

Omo Comfort Powder Detergent 720g

Product code: O CO720
Price: Liên hệ
Omo Comfort Powder Detergent 2.7Kg

Omo Comfort Powder Detergent 2.7Kg

Product code: O CO2.7
Price: Liên hệ
Omo Comfort Powder Detergent 4.5Kg

Omo Comfort Powder Detergent 4.5Kg

Product code: O CO4.5
Price: Liên hệ
Omo Comfort Powder Detergent 5.5Kg

Omo Comfort Powder Detergent 5.5Kg

Product code: O CO5.5
Price: Liên hệ
Omo Power Clean Powder Deterent 9Kg

Omo Power Clean Powder Deterent 9Kg

Product code: O DO9
Price: Liên hệ
COMFORT 1 BANLAW SPRING WIND BAG REFILL 1.6L

COMFORT 1 BANLAW SPRING WIND BAG REFILL 1.6L

Product code: C1LX-GIOXUAN1.6L
Price: Liên hệ
Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Thành tiền: