query($sql); $row = $d->fetch_array(); return $row; } function remove_product($pid,$size,$mau){ $pid=intval($pid); $max=count($_SESSION['cart']); for($i=0;$i<$max;$i++){ if($pid==$_SESSION['cart'][$i]['productid'] && $size==$_SESSION['cart'][$i]['size'] && $mau==$_SESSION['cart'][$i]['mau']){ unset($_SESSION['cart'][$i]); break; } } $_SESSION['cart']=array_values($_SESSION['cart']); if(count($_SESSION['cart'])==0) { $redirect=true; } else { $redirect=false; } } function get_order_total(){ global $d; $max=count($_SESSION['cart']); $sum=0; for($i=0;$i<$max;$i++){ $pid=$_SESSION['cart'][$i]['productid']; $q=$_SESSION['cart'][$i]['qty']; $price=get_product($pid); $sum+=$price['gia']*$q; } return $sum; } function get_total(){ $max=count($_SESSION['cart']); $sum=0; for($i=0;$i<$max;$i++){ $q=$_SESSION['cart'][$i]['qty']; $sum+=$q; } return $sum; } function addtocart($pid,$q,$size,$mau){ if($pid<1 or $q<1) return; if(is_array($_SESSION['cart'])){ $ck=product_exists($pid,$size,$mau); if($ck==-1) { ## Sản phẩm chưa có => thêm vào giỏ hàng $max=count($_SESSION['cart']); $_SESSION['cart'][$max]['productid']=$pid; $_SESSION['cart'][$max]['qty']=$q; $_SESSION['cart'][$max]['size']=$size; $_SESSION['cart'][$max]['mau']=$mau; } else { ## Sản phẩm đã có => cộng dồn số lượng $_SESSION['cart'][$ck]['qty']=$q+$_SESSION['cart'][$ck]['qty']; } } else{ $_SESSION['cart']=array(); $_SESSION['cart'][0]['productid']=$pid; $_SESSION['cart'][0]['qty']=$q; $_SESSION['cart'][0]['size']=$size; $_SESSION['cart'][0]['mau']=$mau; } } function product_exists($pid,$size,$mau){ $pid=intval($pid); $max=count($_SESSION['cart']); $flag=-1; for($i=0;$i<$max;$i++){ if($pid==$_SESSION['cart'][$i]['productid'] && $size==$_SESSION['cart'][$i]['size'] && $mau==$_SESSION['cart'][$i]['mau']){ $flag=$i; break; } } return $flag; } ?> SHAVES

SHAVES

SHAVES

SHAVES

SHAVES

SHAVES
SHAVES
Menu
Trang chủ » Product » Domestic » SHAVES

SHAVES

Vector Plus 1s Razors

Vector Plus 1s Razors

Product code: 82159934
Price: 28.000đ
 Blue 2  Plus Razor

Blue 2 Plus Razor

Product code: 82208609
Price: 20.000đ
Yellow Razor

Yellow Razor

Product code: 82203633
Price: 8.500đ
Mach 3 Sensitive 1UP Razor

Mach 3 Sensitive 1UP Razor

Product code: 82208788
Price: 28.000đ
Blue 3 Sensitive 4s Razor

Blue 3 Sensitive 4s Razor

Product code: 82208665
Price: 76.000đ
Mach3 TURBO Sensitive Razor

Mach3 TURBO Sensitive Razor

Product code: 82242006
Price: 116.000đ
Mach3 TURBO Basic Razor

Mach3 TURBO Basic Razor

Product code: 82242036
Price: 96.000đ
Gillete Fusion Progilde Razor

Gillete Fusion Progilde Razor

Product code: 82231847
Price: 200.000đ
Gillete Fusion Proshield Razor

Gillete Fusion Proshield Razor

Product code: 82243525
Price: 340.000đ
Sensitive Mach 3 2 Blades

Sensitive Mach 3 2 Blades

Product code: 82242004
Price: 145.000đ
Sensitive Mach 3 Turbo Blades

Sensitive Mach 3 Turbo Blades

Product code: 82242005
Price: 153.000đ
Gillete Fusion Proglide Blades

Gillete Fusion Proglide Blades

Product code:
Price: 250.000đ
Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Thành tiền: